Nyheter » 2017 » Februar » Innkalling til Årsmøte

SØK

Kontaktinfo MIF

Mjøndalen IF
Hagatjernveien 17
3050 Mjøndalen
post@mif.no

Billettkjøp kamper Mjøndalen Fotball

Kontakt oss

Grasrotandelen

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Innkalling til Årsmøte


21.02.2017

Styret i MIF kaller med dette inn til ordinært Årsmøte på MIF-Huset tirsdag 07.03 kl. 18.00. (Oppdatert sak.)

Ordinært Årsmøte avholdes på MIF-Huset tirsdag 07.03.16 kl. 18.00.  Saksliste for møtet finner du lenger ned i artikkelen. Det er gitt inn tre forslag til Årsmøtet, to fra styret og en fra Lovkomiteen. Forslagene med begrunnelse finner du også lenger ned i artikkelen.

Sakspapirer deles ut på møtet, men vil også ligge til gjennomsyn for medlemmene på kontoret på Isachsen Stadion fra 28.02.17.  Årsmøtet er åpent for medlemmer som har fylt 15 år og som har vært medlem av MIF i minst en måned før møtet. Vi oppfordrer medlemmene til å stille på møtet.

Ordinær generalforsamling i Mjøndalen Stadion AS holdes samme sted og samme dag kl. 17.30. Åpent for alle medlemmer.

Årsmøter i de ulike gruppene holdes i ukene fremover. På disse møtene har du mulighet til å påvirke hvordan din gruppe utvikles. Info om møtene blir lagt ut på de enkelte gruppenes hjemmesider.

Saksliste

FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTET 07.03.16, Styrets forslag

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle MIFs årsmelding, regnskap i revidert stand og budsjett 2017.

5. Behandle MIFs gruppeårsmeldinger, regnskap i revidert og budsjetter for 2017.

6. Behandle forslag og saker. 

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Behandle MIFs organisasjonsplan.

9. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Tre styremedlemmer og ett varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9, herunder:
v Kontrollkomité med leder, to medlemmer og minst ett varamedlem
v Lovkomité med leder, to medlemmer og minst ett varamedlem
v Valgkomité med leder, to medlemmer og minst ett varamedlem
v Representantskapet med leder, tolv medlemmer og tre varamedlemmer.                                                                                     d) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap 

 

Styrets forslag til endring av §2, nr 3 i  Lov for Mjøndalen I.F

Emblemet/logoen til Mjøndalen I.F har opp gjennom årene hatt en grunnform, men hvor det til alle tider har vært variasjoner i utformingen.  Disse fremstår som relativt tilfeldige og uten bestemte begrunnelser.

Styret i Mjøndalen I.F har identifisert en rekke ulike fremstillinger av logoen og rådført seg med Lovkomiteen i forhold til å fastsette en entydig utforming. Lovkomiteen har gitt en veiledning til Styret hvor det gis en beskrivelse av emblemet slik det gjennom tidene hyppigst har forekommet og som er tydelig gjenkjennbart som symbol for Mjøndalen I.F. Et vedtak om en utforming som dette skal være gjort i 1924, dog uten at styret finner dokumentasjon for dette. Ordlyden i veiledningen for emblemet er som følger:

Merket skal bestå av to farger: brunt og hvitt

(Se også MIFs lover §2, pkt 3: Lagets farger er brunt og hvitt)

Merket skal bestå av følgende elementer:

-          Tre brune felter, som hver tilsvarer en tredjedel av en sirkel, med bokstavene M-I-F i hvitt

-          Hvite streker mellom de brune feltene formet som en Y

-          En hvit ring, med en brun lenke, som omkranser de tre brune feltene

-          En tynn, brun ytre sirkel

Ved bruk av merket på metall, skal lenken, samt den tynne ytre sirkelen, isteden være gullfarget

Samtidig med en tekst for utforming av emblemet har Styret og Lovkomiteen også drøftet å innføre en «profilhåndbok» hvor bruk av emblemet og klubbens farger blir nærmere beskrevet. For en smidig innføring av emblemets utforming i loven anbefaler Lovkomiteen at det her gis en henvisning til profilhåndboken.  Med dette er det ikke behov for å ta ovennevnte bekrivelse inn i loven.

Med bakgrunn i ovennevnte foreslår Styret en endring av §2 nr 3 i Lov for Mjøndalen I.F. 

Denne lyder i dag:

Lagets farger er brunt og hvitt.

Styrets forslag til ny tekst er:

Lagets farger er brunt og hvitt. MIFs emblem skal til enhver tid være i henhold til gjeldene profilhåndbok, som vedtas av styret

 

Lovkomiteens forslag til endring av §23, avsnitt 3 i  Lov for Mjøndalen I.F

Som ny tekst foreslås: Til RS skal det fortrinnsvis velges erfarne og interesserte medlemmer. MIFs æresmedlemmer har møte- og talerett. MIFs styreleder kan møte i RS med talerett.

Begrunnelse:

Formuleringen i nåværende lovtekst lyder blant annet: «Æresmedlemmer er selvskrevne medlemmer av RS såfremt de selv ønsker det. I så fall skal disse inngå blant RSs 12 medlemmer.» Lovkomitéen mener at denne formuleringen er udemokratisk og fungerer dårlig i praksis, idet æresmedlemmer åpenbart foretrekker å ville møte når det passer uten å ville forplikte seg.  Formuleringen ble tatt inn i lovverket på et tidspunkt (en gang på 90-tallet), da MIF ikke hadde æresmedlemmer i live. I dag har klubben 7 medlemmer i live, men kun to som medlemmer av RS. Og – begge disse er valgt inn på «ordinært» vis.

 

Styrets forslag til endring av medlemskontingent

Styret ønsker å holde kontingenteten i Mjøndalen I.F på et moderat nivå da denne er inngangsbilletten til aktivitet i foreningen. Kontingenten i Mjøndalen I.F har stått uendret over en årrekke. For ikke senere å måtte gjøre en større endring, finner styret det naturlig nå å fremme et forslag til årsmøtet om en økning fra 2018.

Styrets forslag til årsmøtet er:

Barn 0-6 år                 Kr. 100 (uendret)

Barn 7-17 år               Kr. 325 (+25)

Voksen                       Kr. 475 (+25)

Familie                       Kr. 800 (+50)

Honnør over 66          Kr. 250 (+25)

Æresmedlemmer       Kr.     0 (uendret)

Det er tidligere gitt kontingentfritak for medlemmer født 1929 og tidligere. Dette opprettholdes.

 

 

Mjøndalen Idrettsforening © 2004-17

Innholdsoversikt - Siteman CMS