Lov for Mjøndalen Idrettsforening

Lov for Mjøndalen Idrettsforening (MIF), stiftet 22. august 1910, med senere endringer, senest av 8. mars 2016 etter vedtak i MIF Årsmøtet og godkjent av Norges Idrettsforbund/Buskerud idrettskrets i mars 2016.

Innholdsfortegnelse

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

(1) MIFs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2) MIFs arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, samhold, stolthet, god helse, respekt, inkludering, og ærlighet.

(3) MIF skal arbeide for utvikling og videreutvikling av både bredde- og eliteidrett.

(4) MIF skal være en integrert del av, og bidra til utvikling av lokalsamfunnet, herunder ved å etablere og drive anlegg som gir innbyggerne mulighet for å drive idrett og fysisk aktivitet. 

§ 2 Organisasjon

(1) MIF er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2) MIF er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.[1]

(3) Lagets farger er brunt og hvitt. MIFs emblem skal til enhver tid være i henhold til gjeldende profilhåndbok, som vedtas av styret.

(4) MIF er medlem av NIF gjennom VIKEN idrettskrets (VIK), hører hjemme i Drammen kommune, og er medlem av Drammen (DIR).     

(5) MIF skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for MIF uavhengig av hva som måtte stå i MIFs egen lov.

________________________________

[1] MIF må være medlem i de særforbund som organiserer idrettene MIF driver, med mindre MIF utelukkende skulle drive mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1. Dette skal fremkomme av organisasjonsplanen i klubben, som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som vedtar innmelding/utmelding i de aktuelle særforbund.

§ 3 Medlemmer                                             

(1) For at en person skal opptas i MIF må vedkommende:

            a)         akseptere å overholde MIFs og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak

            b)         ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til MIF og andre organisasjonsledd i NIF

(2) Styret i MIF kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til Viken Idrettskrets innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til MIF styret, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til BIK innen to uker.

(3) Medlemskap i MIF er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og MIFs regelverk og vedtak. Aktive utøvere i MIF må også undertegne MIFs holdningskontrakt.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6) MIF kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i MIF og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7) Styret i MIF kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

(8) Ved fratagelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtes behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

(9) Ved fratagelse av medlemskap kan MIFs vedtak påklages til VIK innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til MIFs styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket, dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til VIK innen to uker. MIFs vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(10) MIF skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.[2] Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i MIFs aktivitetstilbud. I MIF er det kun æresmedlemmer som skal være fritatt for betaling av kontingent.

__________________________

[2] MIF kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). Kontingenten må være på minst kr 100,- per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 5 Kjønnsfordeling     

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komitéen mv blir sittende til nytt styre, komité, mv. er valgt/oppnevnt.  

(3) Buskerud Idrettskrets kan pålegge MIF å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4) Buskerud Idrettskrets kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt VIK innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av MIF i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3(1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

(2) Et medlem som er arbeidstaker i MIF eller har oppdragsavtale med MIF, jf. § 7(3), har ikke stemmerett på klubbens årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben.

(3) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i MIF: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovkomité, revisor.

(4) Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.

(5) Forslagsrett:

a)   Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i MIF

b)   Styret i MIF har forslagsrett til og på årsmøtet i MIF

c)   MIF har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.

d)   Møteberettiget komite/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komitéens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komitéens/utvalgets arbeidsområde.

e)   Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

(6) Talerett:[3]

      Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i MIF.

______________________________

[3] Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom MIF har engasjert revisor, må følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.»

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i MIF er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i MIF eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2) En arbeidstaker i MIF kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

3 Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4) Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i MIF, og er ikke til hinder for at MIF gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til MIFs styre.  

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6) Viken Idrettskrets kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til MIF

(1) Et medlem som har en avtale med MIF som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av MIF, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité, mv. innen MIF eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av MIF. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4) Viken Idrettskrets kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon fir én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 9 Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i MIF er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

  • når vedkommende selv er part i saken
  • når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
  • når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part
  • når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.   

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i MIF.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt, og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det, og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i MIF.

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i MIF vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling4 eller ved fjernmøte5. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter og fra alle møter som binder foreningen eller dens medlemmer.

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1) MIF er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret. [6]

(2) Dersom MIF har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal MIF følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom MIF har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal MIF følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

(3) Bankkonti skal være knyttet til MIF og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for MIF, som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(5) Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. MIF som har daglig leder skal også signere.

(6) MIF kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

(7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til MIFs størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

__________________________________ 

[6] Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 13 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er MIFs øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars [7] måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på MIFs internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på MIFs internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4) Alle MIFs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. MIFs lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6) På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten.

___________________________________

[7] Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning

§ 14 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter.

§ 15 Årsmøtets oppgaver

(1) Årsmøtet skal [8]:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle MIFs årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle MIFs regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker. [9]

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100,-, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. [10]

8. Vedta MIFs budsjett

9. Behandle MIFs organisasjonsplan.[11]

10. Foreta følgende valg:

Leder og nestleder

Tre styremedlemmer og ett varamedlem [12]

Leder og to styremedlemmer velges i like år for 2 år av gangen, mens nestleder, et styremedlem samt varamedlem velges i odde år, også for 2 år av gangen.

Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9, herunder:

Kontrollkomité med leder, to medlemmer og minst ett varamedlem

Lovkomité med leder, to medlemmer og minst ett varamedlem

Valgkomité med leder, to medlemmer og minst ett varamedlem

I hver av komitéene velges leder og et medlem i odde år for 2 år av gangen, mens et styremedlem og varamedlem(mene) velges i like år, også for 2 år av gangen.

Representantskap med leder, elleve medlemmer og tre varamedlemmer. Seks medlemmer og to varamedlemmer velges i odde år, seks medlemmer og ett varamedlem i like år – se § 23 i denne lov.

To revisorer.

MIF med en årlig omsetning på over kr 5 millioner må engasjere statsautorisert/registrert revisorer til å revidere klubbens regnskap

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd som MIF har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

_________________

[8] Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende møte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.

[9] Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for idrettslag.

[10] Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.

[11] Organisasjonsplanen skal regulere MIFs interne organisering og aktivitet.

[12] MIF kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer skal fylles ut ved vedtagelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver.

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 17 Ekstraordinært årsmøte

(1) Ekstraordinært årsmøte i MIF innkalles av MIFs styre med minst 14 dagers varsel etter:

Vedtak av årsmøtet i MIF.

Vedtak av styret i MIF.

Vedtak av styret eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.

Skriftlig krav fra 1/3 av MIFs stemmeberettigete medlemmer.

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på MIFs internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på MIFs internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordinært årsmøte i MIF skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5)Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 18 Styret i MIF

(1) MIF ledes og forpliktes av styret, som er MIFs høyeste myndighet [13] mellom årsmøtene.

(2) Styret skal bl.a.:

Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

Påse at MIFs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at MIF har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

Representere MIF utad.

Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.

Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det. [4]

 Medlemsmøte skal avholdes når styret finner det nødvendig. Det skal avholdes minst et medlemsmøte i kalenderåret. [5]

_______________________________

[13] Styret i MIF leder og forplikter klubben. Dette innebærer at det er styret i MIF som kan foreta ansettelser og inngå evt. andre avtaler som forplikter klubben juridisk. Styret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller vedtak gi klubbens gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte klubben innenfor instruksens/vedtakets rammer.

[4] For eksempel per e-post

[5] For eksempel møte per telefon/videokonferanse

§ 19 Grupper og komiteer

(1) Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.    Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. Dette gjelder ikke tillitsvalgte med verv i MIF Representantskapet. Gruppene innstiller selv på kandidater til alle tillitsverv i sin gruppe med utgangspunkt i klubbens organisasjonsplan. Alle tillitsvalgte skal velges på årsmøtet. Medlemmer av Representantskapet kan velges til tillitsverv i en eller flere av gruppestyrene; dog ikke til tillitsverv i MIF styret.

(2) MIF organiserer de grupper, avdelinger og/eller komiteer samt de idrettslige aktiviteter som til enhver tid ligger nedfelt i klubbens organisasjonsplan (ref § 15.1 pkt 9) vedtatt av årsmøtet.

(3) Styret i MIF innkaller til gruppeledermøte etter behov. I gruppeledermøtet møter styret i MIF og samtlige gruppeledere. Leder av Representantskapet kan møte med talerett.

(4) Dersom MIFs årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi styret i MIF fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.

Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i MIF. Styret i MIF fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.

Det årlige møtet skal:

i     Behandle regnskap

            ii    Behandle gruppens årsberetning

            iii   Fastsette budsjett

            iv   Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf. § 15 nr. 7

            v    Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til MIF styret

Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere MIF utad uten MIF styrets godkjenning, jf. § 18.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 21 Lovendring

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i MIF etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av MIF selv trer ikke i kraft før de er godkjent av VIKEN Idrettskrets. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3) I forbindelse med godkjenningen kan VIKEN IK pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av MIF selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør

(1) Forslag om oppløsning av MIF må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av MIF tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av VIKEN Idrettskrets. Underretning om at MIF skal oppløses, skal sendes til VIKEN IK 14 dager før MIF avholder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

VI. REPRESENTANTSKAP, UTMERKELSER OG PARTOUTKORT

§ 23 MIF Representantskapet (RS)

Formålet til RS er å bistå MIFs styre og de respektive gruppestyrene i klubben med råd, samt å påse at MIFs interesser ivaretas på skikkelig vis.

Representantskapet skal bestå av 12 medlemmer og 3 varamedlemmer, som velges på MIFs årsmøte. Varamedlemmene har møte– og talerett.

Til RS skal det fortrinnsvis velges erfarne og interesserte medlemmer. MIFs æresmedlemmer har møte- og talerett.  MIFs styreleder kan møte i RS med talerett.

Medlemmer av Representantskapet kan velges til tillitsverv i en eller flere av gruppene i MIF; dog ikke til tillitsverv i MIF styret.

Medlemmene velges for to år av gangen. Halvparten av medlemmene og to varamedlemmer velges i odde år, resten i like år.

RSs daglige ledelse består av et arbeidsutvalg på 3 medlemmer (leder, nestleder og sekretær). Disse velges blant RSs medlemmer umiddelbart etter årsmøtet i MIF. Resultatet av valget formidles umiddelbart til MIFs styre og de enkelte gruppestyrene.

Lederen av RS er RSs ansvarlige delegat, leder alle møtene og forhandlinger og forestår det seremonielle ved utdeling av MIFs utmerkelser. Det skal føres protokoll over RSs møter.

Leder av RS kan møte i styremøter i MIF med talerett.

RS skal:

stå i hyppig kontakt med, og være en støtte for, styret i MIF,

behandle alle saker som styret i MIF ønsker behandlet i RS, samt oversende til styret forslag og saker som RS ønsker behandlet der,

fremme og behandle forslag på kandidater til alle typer utmerkelser i MIF,

sende forslag/innstilling til styret om æresmedlemskap,

utdele foreningens utmerkelser med diplomer undertegnet av leder og MIFs styreleder,

behandle alle appeller vedrørende beslutninger fattet i MIF styret eller i et av gruppestyrene.

Alle avgjørelser knyttet til pkt b) avgjøres med simpelt flertall, der RSs leder ved stemmelikhet har dobbeltstemme. Lederen har ellers, generelt, kun en stemme som de øvrige. Avgjørelser knyttet til punktene c), d) og f) avgjøres med 2/3 flertall.

§ 24 Utmerkelser

MIF har følgende gradering på utmerkelser til sine medlemmer som har gjort fortjenestefull innsats for MIF:

1. Hederstegn
2. Gullmerke
3. Statuett
4. Æresmedlemskap

1. Hederstegn

Hederstegnet består av foreningens merke omkranset av en laurbærkrans i gull. Med hederstegnet følger diplom. Hederstegnet tildeles et medlem som har gjort seg særlig fortjent til det, enten som idrettsutøver eller som administrator, i MIF og/eller i et høyere organisasjonsledd innen idretten.

Hederstegn kan i spesielle tilfeller tildeles personer som har et ansettelsesforhold til klubben. En ansatt person må være medlem i MIF for å kunne bli tildelt hederstegnet.

2. Gullmerket

Gullmerket består av foreningens merke omkranset av en laurbærkrans i gull. Med gullmerket følger diplom. Gullmerket tildeles et medlem som har gjort seg særlig fortjent til det – og tildeles et medlem som i en årrekke har gjort en betydelig innsats som aktiv utøver eller som tillitsvalgt i MIF. Tillitsverv i krets og/eller forbund vil forsterke kandidaturet. Det samme gjelder om en utøver er eller har vært blant landets fremste i sin idrett, helst med representasjonsoppgaver. Ingen kan tildeles foreningens gullmerke uten først å inneha hederstegnet.

3. Statuetten

Statuetten består av en forsølvet, nøytral figur som bærer en laurbærkrans med foreningens emblem. På figurens sokkel gis en kort inskripsjon på sølvplate, hvorpå også foreningens merke er festet. Med statuetten følger diplom. Statuetten tildeles et medlem som har gjort seg særlig fortjent til det både som tillitsvalgt og som idrettsutøver i MIF og/eller i et høyere organisasjonsledd innen idretten. Ingen kan tildeles foreningens statuett uten først å inneha hederstegnet.

Forslag på kandidater, og utdeling av utmerkelse for Hederstegn, Gullmerket og Statuetten

Forslag kan komme fra et hvilket som helst klubbmedlem. Forslaget skal stiles til det styret der kandidaten har virket og gjort seg fortjent til en slik innstilling. Innstillingen skal behandles og vedtas av respektive styre og oversendes Representantskapet senest en måned før eventuell utdeling finner sted. Med oppgaven skal det følge en oversikt over de forskjellige kandidaters data og prestasjoner. Ethvert medlem av MIF kan tildeles hederstegn, gullmerke eller statuett. For en person som kun har hatt et ansettelsesforhold til klubben er hederstegnet dog den høyeste utmerkelsen.

Representantskapet fatter endelig beslutning. Det kreves 2/3 flertall. Utmerkelsene utdeles av Representantskapets leder, eller dennes stedfortreder, fortrinnsvis på foreningens årsfest.

4. Æresmedlem

Æresmedlemmer tildeles diplom. Til æresmedlemmer kan det utnevnes medlemmer som har ytt foreningen store tjenester over lengre tid. Et æresmedlem skal utnevnes av representantskapet og styret. Utnevnelsen skal være enstemmig. Utdelingen skal fortrinnsvis foregå på foreningens årsfest. I helt spesielle tilfeller kan styret finne en alternativ arena for utdeling av æresmedlemskap. Forslag på æresmedlem skal komme fra styret i MIF, fra et av gruppestyrene eller fra representantskapet. Representantskapets leder forestår seremonien.

§ 25 Partoutkort

Æresmedlemmer tildeles partoutkort som gir fri adgang for innehaveren pluss ytterligere en person til alle arrangement, av enhver art, innen foreningen. Styret utsteder kortene, som skal signeres av foreningens leder og daglig leder/sekretær. Innehavere av statuetten tildeles partoutkort som gir adgang for innehaveren samt for ytterligere en person til alle arrangement innenfor innehaverens idrett. Styret utsteder kortet, som skal signeres av foreningens leder og daglig leder/sekretær.

Det utstedes ikke partoutkort til innehavere av hederstegnet og/eller gullmerket. Det står likevel hver enkelt gruppe i foreningen fritt til å utstede partoutkort til medlemmer og andre innenfor sin idrett.

X