Lov for Mjøndalen Idrettsforening

Lov for Mjøndalen Idrettsforening (MIF), stiftet 22. august 1910, med endringer flere ganger, senest på årsmøtet i MIF 20. mars 2020 – og godkjent av Viken Idrettskrets/Norges Idrettsforbund 20. mars 2020. Ny endring i loven ble gjort på årsmøtet i MIF 8 mars 2021.

 

Innholdsfortegnelse

Bygger på lovnorm for idrettslag
Vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

(1) MIFs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, samhold, stolthet, respekt, inkludering, helse og ærlighet.

(3) MIF skal arbeide for utvikling og videreutvikling av både bredde- og eliteidrett.

(4) MIF skal være en integrert del av, og bidra til utvikling av lokalsamfunnet, herunder ved å etablere og drive anlegg som gir innbyggerne mulighet for å drive idrett og fysisk aktivitet.

§ 2 Organisasjon

(1) MIF er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2) MIF er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer. Dette skal fremgå av organisasjonsplanen i klubben, som vedtas av årsmøtet.

(3) MIF er medlem av NIF gjennom Viken idrettskrets og er tilsluttet Drammen Idrettsråd. 
(4) MIF skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for MIF uavhengig av hva som måtte stå i MIFs egen lov.
(5) MIFs farger er brunt og hvitt.

§ 3 Medlemmer

(1) For at en person skal opptas i MIF må vedkommende:

  • Akseptere å overholde MIFs og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
  • Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til MIF og andre organisasjonsledd i NIF.

(2) Styret i MIF kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til MIFs styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

(3) Medlemskap i MIF er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde MIF og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. Aktive utøvere i MIF må også undertegne klubbens holdningskontrakt.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6) MIF kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i MIF og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7)

a) Styret i MIF kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

c) Ved fratakelse av medlemskap kan MIFs vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til MIFs styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. MIFs vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(8) MIF skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

(9) Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. MIF kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). Kontingenten må være på minst kr 50,- per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent. – Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltagelse i MIFs aktivitetstilbud.

II. TILLITSVALGTE

§ 4 Kjønnsfordeling

(1) MIF skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3) Idrettsstyret kan pålegge MIF å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av MIF i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til MIF.

(2) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i MIF: medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.

(3) Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.

(4) Forslagsrett:

a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i MIF.

b) Styret i MIF har forslagsrett til og på årsmøtet i MIF.

c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

(5) Møte- og talerett:

a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i MIF.

b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

§ 6 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:

a) utfører lønnet arbeid for MIF tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra MIF i løpet av et kalenderår.

(2) En arbeidstaker i MIF har ikke stemmerett på MIFs årsmøte, og er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i MIF eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(3) En arbeidstaker i MIF kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at MIF gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til MIFs styre.

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til MIF

(1) Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av MIF som overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i MIF eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av MIF. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 8 Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i MIF er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken,

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i MIF.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i MIF.

§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for MIFs medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

§ 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI

§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

(1) MIF er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom MIF har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.

(2) MIF skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:

a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.

b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.

c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets art og omfang tilsier.

d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.

e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.

(3) Idrettslaget skal ha underslagsforsikring.

§ 12 Budsjett

(1) På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.

(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

(3) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

§ 13 Utlån og garanti

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 14 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er MIFs høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på MIFs internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på MIFs internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4) Alle MIFs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 15 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.

§ 16 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent(er).

3. Velge protokollfører(e).

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne saklisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle MIFs årsberetning.

9. Behandle MIFs regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

10. Behandle forslag og saker.

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12. Vedta MIFs budsjett.

13. Behandle MIFs organisasjonsplan.

14. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem.

b) Kontrollutvalg med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd der MIF har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Representantskap med leder, nestleder, ti medlemmer og tre varamedlemmer

e) Øvrige valg i henhold til MIFs organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. Samtlige ledere, nestledere, styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år; leder og nestleder i ulike år, halvparten av styremedlemmene og varamedlemmer i like år, den andre halvpart i odde år.

15. Engasjere revisor til å revidere MIFs regnskap.

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 18 Ekstraordinært årsmøte

(1) Ekstraordinært årsmøte i MIF innkalles av MIFs styre med minst 2 ukers frist etter:

a) vedtak av MIFs styre eller årsmøte,

b) vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller

c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av MIFs stemmeberettigede medlemmer.

(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordinært årsmøte i MIF skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til MIFs størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

§ 20 MIF styre

(1) MIF ledes og forpliktes av styret som representerer MIF utad. Styret er MIFs høyeste myndighet mellom årsmøtene.

(2) Styret skal blant annet:

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Påse at MIFs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at MIF har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c) Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.

d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.

e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

§ 21 Kontrollutvalg

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

a) Påse at MIFs virksomhet drives i samsvar med MIFs og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Ha et særlig fokus på at MIF har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre MIF har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

§ 22 Valgkomité

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

§ 23 Grupper

(1) MIFs årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av MIFs organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.

(2) Dersom MIFs årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi styret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i MIF. Styret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til styret om blant annet MIFs regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte MIF uten fullmakt fra hovedstyret.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 24 Lovendring

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for MIFs medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i MIF etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

(1) Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom MIFs årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er MIF oppløst uten påfølgende årsmøte. MIF skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før lagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av MIF. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.

(3) Ved utmelding tilfaller MFs eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av MIF tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før MIF holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

VI. REPRESENTANTSKAP, UTMERKELSER OG PARTOUTKORT

§ 26 MIF Representantskapet (RS)

(1) Formålet til RS er å bistå MIFs styre og de respektive gruppestyrene i klubben med råd, samt å påse at MIFs interesser ivaretas på skikkelig vis.

(2) Representantskapet skal bestå av 12 medlemmer og 3 varamedlemmer, som velges på MIFs årsmøte. Varamedlemmene har møte– og talerett.

(3) Til RS skal det fortrinnsvis velges eldre, erfarne og interesserte medlemmer. Æresmedlemmer er selvskrevne medlemmer av RS såfremt de selv ønsker det. I så fall skal disse inngå blant RSs 12 medlemmer. MIFs styreleder kan møte i RS med talerett. Det samme gjelder æresmedlemmer som ikke er valgt inn i RS.

(4) Medlemmer av Representantskapet kan velges til tillitsverv i en eller flere av gruppene i MIF; dog ikke til tillitsverv i MIF styret.

(5) Medlemmene velges for to år av gangen. Halvparten av medlemmene og to varamedlemmer velges i odde år, resten i like år.

(6) RSs daglige ledelse består av et arbeidsutvalg på 3 medlemmer (leder, nestleder og sekretær). Disse velges blant RSs medlemmer umiddelbart etter årsmøtet i MIF. Resultatet av valget formidles umiddelbart til MIFs styre og de enkelte gruppestyrene

(7) Lederen av RS er RSs ansvarlige delegat, leder alle møtene og forhandlinger og forestår det seremonielle ved utdeling av MIFs utmerkelser. Det skal føres protokoll over RSs møter.

(8) Leder av RS kan møte i styremøter i MIF med talerett.

(9) RS skal:

a) stå i hyppig kontakt med, og være en støtte for, styret i MIF,

b) behandle alle saker som styret i MIF ønsker behandlet i RS, samt oversende til styret forslag og saker som RS ønsker behandlet der,

c) fremme og behandle forslag på kandidater til alle typer utmerkelser i MIF,

d) sende forslag/innstilling til styret om æresmedlemskap,

e) utdele foreningens utmerkelser med diplomer undertegnet av leder og MIFs styreleder,

f) behandle alle appeller vedrørende beslutninger fattet i MIF styret eller i et av gruppestyrene.

Alle avgjørelser knyttet til pkt b) avgjøres med simpelt flertall, der RSs leder ved stemmelikhet har dobbeltstemme. Lederen har ellers, generelt, kun en stemme som de øvrige. Avgjørelser knyttet til punktene c),  og f) avgjøres med 2/3 flertall.

Hva gjelder forslag til æresmedlemskap, pkt. d), behandles dette først av Representantskapet, som sender sin innstilling til MIF styret for behandling og votering. Så vel i Representantskapet som i MIF styret må det foreligge enstemmighet for at et medlem kan bli utnevnt til æresmedlem.

§ 27 Utmerkelser

MIF har følgende gradering på utmerkelser til sine medlemmer som har gjort fortjenestefull innsats for MIF:

  1. Hederstegn
  2. Gullmerke
  3. Statuett
  4. Æresmedlemskap

(1) Hederstegn

Hederstegnet består av foreningens merke omkranset av en laurbærkrans i gull. Med hederstegnet følger diplom. Hederstegnet tildeles et medlem som har gjort seg særlig fortjent til det, enten som idrettsutøver eller som administrator, i MIF og/eller i et høyere organisasjonsledd innen idretten.

Hederstegn kan i spesielle tilfeller tildeles personer som har et ansettelsesforhold til klubben. En ansatt person må være medlem i MIF for å kunne bli tildelt hederstegnet.

(2) Gullmerket

Gullmerket består av foreningens merke omkranset av en laurbærkrans i gull. Med gullmerket følger diplom. Gullmerket tildeles et medlem som har gjort seg særlig fortjent til det – og tildeles et medlem som i en årrekke har gjort en betydelig innsats som aktiv utøver eller som tillitsvalgt i MIF. Tillitsverv i krets og/eller forbund vil forsterke kandidaturet. Det samme gjelder om en utøver er eller har vært blant landets fremste i sin idrett, helst med representasjonsoppgaver. Ingen kan tildeles foreningens gullmerke uten først å inneha hederstegnet.

(3) Statuetten

Statuetten består av en forsølvet, nøytral figur som bærer en laurbærkrans med foreningens emblem. På figurens sokkel gis en kort inskripsjon på sølvplate, hvorpå også foreningens merke er festet. Med statuetten følger diplom. Statuetten tildeles et medlem som har gjort seg særlig fortjent til det både som tillitsvalgt og som idrettsutøver i MIF og/eller i et høyere organisasjonsledd innen idretten. Ingen kan tildeles foreningens statuett uten først å inneha hederstegnet.

(4) Forslag på kandidater, og utdeling av utmerkelse for Hederstegn, Gullmerket og Statuetten

Forslag kan komme fra et hvilket som helst klubbmedlem. Forslaget skal stiles til det styret der kandidaten har virket og gjort seg fortjent til en slik innstilling. Innstillingen skal behandles og vedtas av respektive styre og oversendes Representantskapet senest 6 uker før eventuell utdeling finner sted. Med oppgaven skal det følge en oversikt over de forskjellige kandidaters data og prestasjoner. Ethvert medlem av MIF kan tildeles hederstegn, gullmerke eller statuett. For en person som kun har hatt et ansettelsesforhold til klubben er hederstegnet dog den høyeste utmerkelsen.

Representantskapet fatter endelig beslutning. Det kreves 2/3 flertall. Utmerkelsene utdeles av Representantskapets leder, eller dennes stedfortreder, fortrinnsvis på foreningens årsfest.

(5) Æresmedlem

Æresmedlemmer tildeles diplom. Til æresmedlemmer kan det utnevnes medlemmer som har ytt foreningen store tjenester over lengre tid. Et æresmedlem skal utnevnes av representantskapet og styret. Utnevnelsen skal være enstemmig. Utdelingen skal fortrinnsvis foregå på foreningens årsfest. I helt spesielle tilfeller kan styret finne en alternativ arena for utdeling av æresmedlemskap. Forslag på æresmedlem skal komme fra styret i MIF, fra et av gruppestyrene eller fra representantskapet. Representantskapets leder forestår seremonien.

§ 28 Partoutkort

Æresmedlemmer tildeles partoutkort som gir fri adgang for innehaveren pluss ytterligere en person til alle arrangement, av enhver art, innen foreningen. Styret utsteder kortene, som skal signeres av foreningens leder og daglig leder/sekretær. Innehavere av statuetten tildeles partoutkort som gir adgang for innehaveren samt for ytterligere en person til alle arrangement innenfor innehaverens idrett. Styret utsteder kortet, som skal signeres av foreningens leder og daglig leder/sekretær.

Det utstedes ikke partoutkort til innehavere av hederstegnet og/eller gullmerket. Det står likevel hver enkelt gruppe i foreningen fritt til å utstede partoutkort til medlemmer og andre innenfor sin idrett.