Styrets strategidokument 2022 - 2024

Bakgrunn

Styret i Mjøndalen Idrettsforening ønsker en langsiktig utvikling av foreningen basert på gjennomtenkte og planlagte retningsvalg. Høsten 2017 ble det vedtatt et overordnet strategidokument for klubben for perioden 2017-2019 som skal rulleres årlig.

De retningsvalgene som legges til grunn nedfelles og gjøres kjent for hele organisasjonen. Basert på de strategiske valgene for hele foreningen ønsker styret at gruppene identifiserer ideer for langsiktig utvikling av den enkelte idretten.

Strategidokumentet for 2022-2024 er i mindre grad endret fra 2020 utgaven. For å fremheve hva styret særlig vektlegger er ny tekst i kursiv.

I årsplanen for styrets arbeid legges til grunn at strategiske retningsvalg for neste treårsperiode alltid skal drøftes og fastsettes på slutten av hvert år.

Videre legges inn at gruppene i forbindelse med fremleggelse av årsbudsjett hvert år i januar også legger inn sine tanker for drift ut over det gjeldende året.

Verken for styrets eller gruppenes strategiarbeid skal det etableres krevende prosesser og tidsbruk som går på bekostning av vår løpende gjennomføringskraft. Beskrivelser og dokumentasjon skal være kortfattet og i en kommuniserbar form for hele organisasjonen.

Det skal særskilt redegjøres for strategiske planer i alle årsberetninger.  

Foreningens formål

Foreningens formål og dermed hele grunnlaget for eksistens er fastsatt §1 i foreningens lover. Formålet gir den altoverskyggende føringen for all annen aktivitet i foreningen.

 1. MIFs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
 2. MIFs arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, samhold, stolthet, god helse, respekt, inkludering, og ærlighet.
 3. MIF skal arbeide for utvikling og videreutvikling av både bredde- og eliteidrett.
 4. MIF skal være en integrert del av, og bidra til utvikling av lokalsamfunnet, herunder ved å etablere og drive anlegg som gir innbyggerne mulighet for å drive idrett og fysisk aktivitet.

Organisasjonsutvikling i perioden

 • Styret ønsker at gruppene i størst mulig grad er selvstyrende og med eget ansvar for å utvikle sin idrett og organisasjon innenfor Mjøndalen Idrettsforening.
 • Ut over de lovbestemte organisasjonsleddene ser styret det som svært nyttig å la oppgaver løses av prosjektgrupper eller faste komiteer som rapporterer til styret.
 • Styret ønsker å videreføre Anleggskomiteen med det mandatet som i dag er gitt komiteen.
 • MIF tilhører frivillig sektor. Tillitsvalgte og frivillige skal ha gode arbeidsvilkår og gis alle muligheter til påvirkning, medbestemmelse og utvikling. MIF skal søke en bred utvikling av frivilligheten med rekruttering av begge kjønn og fra alle alderstrinn.

Styrets strategiske valg og prioriteringer

Styret skal:

 • Sørge for at Mjøndalen IF i alle ledd arbeider til beste for foreningens formål og verdigrunnlag.
 • Videreutvikle MIF som samfunnsaktør og en av de største frivillige organisasjonene i kommunen.
 • Sørge for at MIF har en tydelig rolle i utviklingen av lokalsamfunnet. I dette delta i samfunnsprosesser og være synlig for øvrige aktører som kommune, næringsliv og andre foreninger. MIF vil være en aktiv deltager i prosessene opp mot ny kommune og i dette arbeide for at den nye kommunen i størst mulig grad legger til rette for frivillige organisasjoner. Det påhviler styret et særlig ansvar for å ivareta våre interesser hva gjelder anlegg og verdier.
 • Legge til rette for fysisk aktivitet for alle alderstrinn og ferdighetsnivåer. I perioden skal vi særlig holde fokus på utfordringer rundt frafall av ungdom og søke å redusere/utsette dette. Vi skal særlig overvåke at det ikke er vår organisering eller situasjoner skapt av oss som forårsaker frafall.
 • Ved utgangen av 2021 har MIF om lag 1.640 medlemmer. Styret har et mål om 4% årlig vekst i medlemstallet. Etter kraftig nedgang er medlemstallet på vei opp igjen.  
 • Være åpen for og legge til rette for aktivitet for nye befolkningsgrupper. MIF skal i perioden ha en tydelig ambisjon om å følge opp og realisere de innspill som er gitt til idrettsplanen i 2017. Styret nedsatte tidlig i 2019 et eget utvalg underlagt styret for å intensivere arbeidet.
 • Være åpen for et bredere idrettstilbud enn hva vi allerede har.
 • Søke gode administrative prosesser som gjør det enklere å være tillitsvalgt/frivillig i MIF.  
 • Delta i næringsvirksomhet der hvor dette støtter opp under formålet.
 • Bistå gruppene med regnskapsføring, kontroll og økonomisk forståelse.
 • Sørge for at fellesskapets økonomi oppnår en større robusthet. Dette konkret målt i en arbeidskapital som økes til minimum fire millioner for styrets regnskap. Styret har i 2021 har nådd målet om arbeidskapital på kr. 4 millioner
 • På egen hånd og i samarbeid med kommunen utvikle bærekraftige og funksjonelle idrettsanlegg.
 • Følge nøye opp de forpliktelser som ligger til Drammen kommune når det gjelder likhet og harmonisering for alle idrettslag i den nye kommunen.
 • Arbeide for et godt utviklende samarbeid med Drammen kommune og Drammen Idrettsråd som ansees som en svært viktig samarbeidspartner i årene som kommer.
 • Følge nøye med på Samfunnsutvalgets valg og prioriteringer slik at disse harmoniserer med styrets. Særlig med tanke på inkludering av flyktninger og barn og unge fra lavinntektsfamilier slik at disse også får en arena hvor de kan treffe jevnaldrende, og få mulighet til å utvikle ferdigheter.
 • Styret skal i perioden vurdere forenings organisasjonsmodell med bakgrunn i den risiko det ligger i å drifte et toppfotballag.
 • Styret skal også i perioden vurdere foreningens anleggsmodell og eierskap.
 • I treårsperioden arbeide for at anleggene som er meldt inn i idrettsplanen gjennomføres.
 • Styret skal følge med på fotballens bærekraftsatsning og påvirke øvrige grupper til å gjøre det samme til det bedre for nærmiljøet. 
Styrets valg er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. Styret ser ikke at det er motsetninger mellom valgene. Andre ønsker/aktiviteter kan gi prioriteringsmessige utfordringer og det vil være begrensninger i omfanget av hva foreningen til enhver tid kan utføre.