Om gruppene i MIF

Her finner du stillingsinnstrukser og detaljer om organisering i de ulike gruppene.

Bandygruppa

Stillingsinstruks for Bandystyret 2005
 

Formann

Formannen har det formelle lederansvaret i gruppen, med det overordnede ansvaret for styrets generelle drift og økonomi. Formannen innkaller til og leder gruppens styremøter og deltar som gruppens representant i Hovedstyret. Formannen undertegner avtaler på vegne av gruppen og videresender disse til godkjenning hos klubbens leder. Han/Hun har også ansvaret for at styrets relasjoner innad i foreningen og også utad mot andre interessentgrupper ivaretas og pleies på best mulig måte. Formann har ansvaret for at klubbens etiske retningslinjer etterleves og tilpasses gruppens egenhet.
Formann har ikke fullmakt til å omstøte beslutninger/vedtak foretatt av styret.

Nestformann

I formannens fravær overtar nestleder formannens plikter tilknyttet vervet. Nestformann er også klubbens representant hos Norges Bandyforbund.

Sekretær

Sekretæren skriver møtereferater fra gruppens styremøter. Han/Hun har også kontakt med Krets, Region og Forbund i administrative saker. Sekretær fungerer pr dags dato også som Sportslig leder og har overordnet ansvar for at det sportslige tilbudet er lagt best mulig til rette for de aktive utøverne. Har ansvaret for at det praktiske og det formelle ved avvikling av kamper og sesongoppkjøring er i orden.

Kasserer

Kasserer konterer og fordeler utgifter og inntekter mellom gruppens lag. Sender ut og betaler forfalte fakturaer, samt oversender regnskapsunderlag til klubbens foretningsfører.  Har det overordnede ansvaret for at økonomien i gruppen er så ryddig og oversiktlig som mulig.

Styremedlem 1.

Styremedlemmet er gruppens sponsoransvarlig og har det overordnede ansvaret for sponsorgruppen i Mjøndalen Elite Bandy. Styremedlemmer møter i gruppens styre og kan pålegges spesielle oppgaver etter behov, f. eks ved gjennomføring av større arrangementer og turneringer. Styremedlemmet er også styrets hovedkontakt med junioravdelingen bandy.

Styremedlem 2

Styremedlemmet er gruppens materialansvarlig og har overordnet ansvar for at utstyrsbudsjett overholdes. Skal til enhver tid sørge for at nødvendig utstyr og personell er tilgjengelig til kamper, treninger og andre arrangementer. Styremedlemmer møter i gruppens styre og kan pålegges spesielle oppgaver etter behov, f. eks ved gjennomføring av større arrangementer og turneringer.
 

Styremedlem 3

Styremedlemmet er styrets representant for de frivillige materialforvaltere og hjelpepersonell som støtter opp under arrangement som kamper, treninger og turneringer. Styremedlemmer møter i gruppens styre og kan pålegges spesielle oppgaver etter behov, f. eks ved gjennomføring av større arrangementer og turneringer.