Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede skal fremskaffe politiattest.

Ordningen med politiattest ble endret i 2014 slik at det er den enkelte med behov for attest som selv må søke.

Er du 18 år eller eldre skal søknaden leveres elektronisk:

Som vedlegg til søknaden skal ligge bekreftelse fra leder i den gruppa i MIF du tilhører. Her kan du laste ned standard skjema for bekreftelse »

Søkere under 18 år må levere søknad på papir. Informasjon om dette finner du på samme lenke som ovenfor.

Kontakt daglig leder i MIF hvis du har behov for bistand eller mer informajon:

Svein Erik Gevelt
svein.erik@mif.no / 932 18 270

Innhenting av politiattest er gratis. Avståelse fra å få attest vil bli gitt personer som for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Politiet sender attesten til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til gruppeleder i MIF. MIF skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Alle gruppene i MIF skal i løpet av januar hvert år påse at alle frivillige som har oppgaver overfor barn har godkjente politiattester.

Med vennlig hilsen
Styret i MIF