Nyhetsbrev fra Viken idrettskrets: Enighet om frafall på grunn av korona

Det siste årets utfordringer med Covid-19 har ikke bare truet idretten og den øvrige frivilligheten på organisasjonsnivå. Den har en bekymringsfull påvirkning på individnivå.

Unge mennesker som hadde valgt idretten har det siste året opplevd at denne har vært nedstengt. Gode rutiner, treningsvaner og sosiale møteplasser har blitt borte. Nå viser en ny undersøkelse fra Viken idrettskrets at dette er en situasjon som kanskje er bestående.

En undersøkelser fra Viken idrettskrets konkluderer med at idrettslagsledere mener at det dessverre vil bli større frafall i år på grunn av korona. Undersøkelsen er sendt ut til alle idrettslag i Viken, og den består av tre enkle spørsmål hvor respondenter skal vurdere hvordan de ser på frafall i 2021 opp mot andre år.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble sendt ut per e-post til alle idrettslag i Viken. Det var den offisielle e-posten som ble brukt. Den samlet inn 433 besvarelser i løpet av de 24 timene den var aktiv. Det innebærer at 30% av idrettslagene besvarte undersøkelsen. Undersøkelsen hadde tre spørsmål:

I hvor stor grad er du enig i at ditt idrettslag vil få STØRRE frafall blant aktive medlemmer i år enn tidligere på grunn av korona?
I hvor stor grad er du enig i at det vil være VANSKELIGERE å rekruttere trenere til ditt idrettslag i år enn tidligere år, på grunn av korona?
I hvor stor grad er du enig i at det vil være VANSKELIGERE å rekruttere tillitsvalgte til ditt idrettslag i år enn tidligere år, på grunn av korona?
Respondentene kunne vurdere de ulike påstandene på en skala 1 – 6, hvor 1 er “Helt uenig” og 6 er “Svært enig”.

55% er enige i frafall på grunn av korona

Figur 1. viser idrettslagsleders vurdering av om det vil være større frafall i 2021 enn tidligere år på grunn av korona. 30% av respondentene er svært enig i påstanden at det vil bli større frafall i år enn tidligere år. 55% av respondenten har vurdert påstanden mellom 5 og 6. Gjennomsnittet er 4,3.

Bilde1.png

De to andre påstandene, hvor respondentene skal vurdere hvor mye vanskeligere det vil være å rekruttere trenere eller tillitsvalgte i år sammenlignet med tidligere år. Der er vurderingen noe lavere. Gjennomsnittet for trenere er 3,65 og for tillitsvalgte 3,7.

Figur 2 viser at 31 % av de som vurderte at frafallet vil bli høyere i år, vurderte at det er også høy sannsynlighet for at det vil være vanskeligere å rekruttere trenere i år.

Bilde2.png

Figur 3. viser at omtrent det samme bildet peker seg ut mellom utøvere og tillitsvalgte. Omtrent en tredjedel som tror de vil få større frafall blant utøvere, tror i stor grad at de også vil få problemer med tillitsvalgte.

Bilde3.png

Det er viktig for samfunnet at idretten ikke får frafall

Det finnes vel knapt noen organisasjon som har hatt et sterkere fokus på frafall enn norsk idrett. Å beholde sine medlemmer er viktig for enhver medlemsorganisasjon, men i idrettens tilfelle er det vel så ofte stemmer utenfra som adresserer idrettens frafallsproblematikk. I det ligger det gjerne en kritikk av hvordan idretten drives i det aktuelle idrettslaget, men enda viktigere er at det er en stilltiende anerkjennelse av at det å delta i idrettsaktivitet har en verdi – for den enkelte så vel som for samfunnet.

En norsk studie viser sammenheng mellom deltagelse i fysiske aktiviteter som voksen og idrettsdeltakelse i eldre ungdomsår. Sammenhengen var mindre når det gjaldt idrettsdeltakelse i tidlige ungdomsår. Generelt ser det ut til å være slik at jo lengre man er idrettsaktiv, og jo flere idretter man driver med lengst mulig, desto mer positivt påvirkes etableringen av varige fysiske aktivitetsvaner.

Frafall hindrer fremveksten av en Aktiv identitet

Deltagelse i idrettsaktivitet gjennom de formende barne- og ungdomsårene er med på å bygge en aktiv identitet. Jo lengre man deltar, jo sterkere etableres denne identiteten og jo kraftigere beskytter den mot fremtidig inaktivitet og uhelse. Det er ikke bare den fysiske aktiviteten i seg selv, men også fellesskapet og tilhørigheten man finner i idrettslaget som er med på å forme denne aktive identiteten.

Resultatene tyder dessverre på at idrettslagsledere nå ser frafall på grunn av korona som svært sannsynlig. Spesielt for utøvere. Dette skjer nok med bakgrunn i at idrettslagsledere ser at antallet permitterte er høy, og de er nok redde for at det mest sannsynlig vil innebære at flere familier kanskje må velge bort idretten tidligere enn en selv ønsker. De ressurssterke vil være der når idretten åpner igjen, men andre vil falle fra om det ikke ytes en ekstraordinær innsats for å bringe dem tilbake.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter